Criterii de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar

IMPORTANT!!!

Pentru burse sociale si rechizite scolare si termenul limita de depunere a dosarelor : Ultima zi este vineri, 28.09.2012.

ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011
privind
aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învãţãmântul
preuniversitar de stat

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI
SPORTULUI

PUBLICAT
ÎN: 
MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 1 noiembrie 2011

În
conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului,

în
temeiul art. 82 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

ministrul
educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

ART.
1

Se
aprobã Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învãţãmântul
preuniversitar de stat, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul
ordin.

ART.
2

Direcţia
generalã educaţie şi învãţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generalã
economic, finanţe, resurse umane, Direcţia generalã învãţãmânt în limbile
minoritãţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generalã
management, resurse umane şi reţea şcolarã, inspectoratele şcolare judeţeneaal
municipiului Bucureşti şi unitãţile de învãţãmânt duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

ART.
3

Prezentul
ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul
educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,

Daniel
Petru Funeriu

Bucureşti,
7 octombrie 2011.

Nr.
5.576.

ANEXĂ

CRITERII
GENERALE

de
acordare a burselor elevilor din

învãţãmântul
preuniversitar de stat

CAP.
I

Dispoziţii
generale

ART.
1

Elevii
de la cursurile cu frecvenţã din învãţãmântul preuniversitar de stat pot
beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat.

ART.
2

Acordarea
burselor menţionate la art. 1 reprezintã o formã de sprijin material, vizând
atât protecţia socialã, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte
bune la învãţãturã şi disciplinã.

ART.
3

(1)
Bursele se acordã din bugetele locale ale unitãţilor administrativ-teritoriale
de care aparţin unitãţile de învãţãmânt preuniversitar, potrivit prevederilor
art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

(2)
Bursele se acordã în limita fondurilor aprobate cu aceastã destinaţie.

ART.
4

Cuantumul
unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat şi numãrul acestora se stabilesc anual prin hotãrâre a consiliului local,
respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti.

CAP.
II

Criterii
generale de acordare a burselor

ART.
5

Bursele
de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţã din învãţãmântul
preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de performanţã,
burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

ART.
6

(1)
Bursele de performanţã se acordã elevilor care se încadreazã în cel puţin unul
din cazurile urmãtoare:

a)
au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi
concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii,
Tineretului şi Sportului, denumit în continuare MECTS;

b)
s-au calificat în loturile de pregãtire organizate de MECTS pentru competiţiile
internaţionale;

c)
au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu
caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

(2)
Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista
competiţiilor/concursurilor pentru care se acordã bursele de performanţã
menţionate la alin. (1) va fi actualizatã şi va fi fãcutã publicã de MECTS,
anual, pânã la data de 1 octombrie.

(3)
Bursele de performanţã obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordã pe
perioada anului şcolar urmãtor celui în care s-au obţinut rezultatele
menţionate la alin. (1).

(4)
În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacã nota la purtare
într-un semestru este mai micã de 10.

ART.
7

Bursele
de merit şi bursele de studiu se acordã elevilor de la cursurile cu frecvenţã
din învãţãmântul preuniversitar de stat, în funcţie de rezultatele obţinute la
învãţãturã.

ART.
8

(1)
Bursele de merit se acordã elevilor care se încadreazã în cel puţin unul din
cazurile urmãtoare:

a)
au rezultate deosebite la învãţãturã: au obţinut media generalã de cel puţin
8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul
semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale
învãţãmântului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

b)
au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi
concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS;

c)
au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu
caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

(2)
Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acordã
începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflaţi în clasele de început ale
învãţãmântului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu
semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învãţãmântului primar,
gimnazial, liceal sau profesional.

(3)
Lista elevilor care beneficiazã de bursele de merit obţinute în baza prevederii
alin. (1) lit. a) este revizuitã semestrial, în funcţie de modificãrile intervenite
în situaţia şcolarã a elevilor.

(4)
Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi a
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu
caracter tehnico-ştiinţific, pentru care se acordã bursele de merit menţionate
la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizatã şi va fi fãcutã publicã de
MECTS, anual, pânã la data de 1 octombrie.

(5)
Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se
acordã pe perioada anului şcolar care urmeazã anului în care s-au obţinut
rezultatele menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c).

(6)
În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacã nota la purtare
este mai micã de 10.

ART.
9

(1)
Bursa de studiu se acordã elevilor care provin din familii cu un venit lunar
mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim
pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generalã peste
7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordã bursa.

(2)
Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificãrile
intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolarã a
elevilor.

ART.
10

Bursele
de studiu se acordã începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflaţi în
clasele de început ale învãţãmântului primar, gimnazial, liceal sau
profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în
celelalte clase ale învãţãmântului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

ART.
11

Bursele
de ajutor social se acordã elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia
materialã a familiei sau a susţinãtorilor legali.

ART.
12

(1)
Bursele de ajutor social se acordã la începutul anului şcolar şi sunt revizuite
semestrial, în funcţie de modificãrile intervenite în veniturile nete lunare
ale familiei.

(2)
Pot pãstra bursa elevii promovaţi şi cu nota 10 la purtare.

ART.
13

Bursele
de ajutor social se acordã urmãtoarelor categorii de elevi înscrişi la
cursurile cu frecvenţã din învãţãmântul preuniversitar de stat:

a)
orfani de ambii pãrinţi sau bolnavi de TBC şi care se aflã în evidenţa dispensarelor
şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale,
hepatitã cronicã, glaucom, miopie gravã, boli imunologice sau infestaţi cu
virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferã de poliartritã juvenilã,
spondilitã anchilozantã ori reumatism articular, handicap locomotor; Acordarea
burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de
medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul
şcolar;

b)
elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altã localitate, întrucât
nu au posibilitatea sã studieze într-o unitate de învãţãmânt din localitatea de
domiciliu;

c)
elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat urmãtoarele
condiţii:

1.
nu realizeazã un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de
familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

2.
nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţã mai mare de 20.000 mp, în zonele
colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.

ART.
14

Pentru
obţinerea bursei de ajutor social, elevii majori sau pãrinţii/tutorii legal
instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la comisia de
atribuire a burselor din unitatea de învãţãmânt, în termenul stabilit de
aceasta, o cerere însoţitã de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei
de ajutor social.

ART.
15

(1)
Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor
depune acte doveditoare, în primele 10 zile lucrãtoare ale fiecãrui semestru.

(2)
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau în calcul
toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv
alocaţia suplimentarã pentru copii.

ART.
16

(1)
Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o datã pe an, şi elevilor de
la cursurile cu frecvenţã din învãţãmântul preuniversitar de stat, ale cãror
venituri nete lunare pe membru de familie nu depãşesc 75% din salariul minim
net pe economie.

(2)
Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor
doveditoare ale veniturilor, prevãzute la art. 13.

(3)
Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie sã fie cel puţin egal cu
cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

CAP.
III

Dispoziţii
finale

ART.
17

Bursele
se acordã în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe
timpul pregãtirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de
certificare a calificãrii profesionale şi pe perioada pregãtirii practice.

ART.
18

(1)
Un elev nu poate primi douã burse simultan, dar are dreptul sã opteze pentru
cea cu valoare mai mare sau care se acordã pentru o mai mare perioadã de timp.

(2)
Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiazã de burse de studiu pot
primi şi burse de performanţã sau burse de merit.

(3)
Elevii care se încadreazã în prevederile alin. (2) şi care au dreptul sã
primeascã atât bursã de performanţã, cât şi bursã de merit, trebuie sã opteze
pentru una din acestea, putând sã o aleagã pe cea cu valoare mai mare sau
acordatã pentru o perioadã de timp mai mare.

ART.
19

Bursele
de ajutor social se acordã şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii
prevãzuţi la art. 13, în urmãtoarele situaţii:

a)
elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar
sunt corigenţi la o singurã disciplinã de învãţãmânt şi au media anualã 10 la
purtare;

b)
absolvenţilor învãţãmântului gimnazial care fac dovada cã au fost admişi în
liceu/învãţãmânt profesional, cursuri cu frecvenţã, într-o unitate de
învãţãmânt preuniversitar de stat;

c)
elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente
medicale.

ART.
20

(1)
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţã, a burselor de
merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în
consiliile de administraţie ale unitãţilor de învãţãmânt, în limitele
fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuãrii de cãtre elevi
a activitãţilor şcolare.

(2)
Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa,
sexul, apartenenţa politicã a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la
organizaţii legal constituite, studiile efectuate în strãinãtate, precum şi
accesul la burse din alte surse.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: